گزارش های تصویری
شنبه 3 تير 1396 گزارش تصویری از غرفه نقاشی و کودک(ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی) روز قدس
عکاس: کهریزی- قربانیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی کرمانشاه، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و جمعی از همکاران ستادی ضمن حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس از غرفه کودک و نقاشی(ویژه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی)  اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، بازدید کردند.

غرفه کودک روز قدس   
1396/4/3 شنبه
3   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه

غرفه کودک روز قدس   
1396/4/3 شنبه
4   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه

غرفه کودک روز قدس   
1396/4/3 شنبه
5   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه

غرفه کودک روز قدس   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه

1   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه

2   
1396/4/3 شنبه
غرفه کودک در راهپیمایی قدس   
1396/4/3 شنبه

 [PageVisit]