1398/9/4 دوشنبه در اعتراض به اخلال گران نظم و امنیت: حضور کارکنان و کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در راهپیمایی علیه اخلال گران نظم و امنیت حضور پر رنگ کارکنان و کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در راهپیمایی علیه اخلال گران نظم و امنیت در راستای دفاع از ارزش های نظام مقدس در سوم آذر ماه 98.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، کتابداران و مسئولین کتابخانه های عمومی استان در راهپیمایی علیه اخلال گران نظم و امنیت کشور که توسط اختشاش گران و دشمنان نظام صورت پذیرفت، در روز سوم آذر ماه 1398 شرکت نمودند و اقدامات آشوبگران را محکوم کردند. 
 


 


 
 [PageVisit]