1398/10/12 پنجشنبه درکتابخانه های عمومی استان کرمانشاه: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پدافند غیر عامل برگزار شد سومین جلسه کارگروه فرهنگی پدافند غیرعامل استان کرمانشاه به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، سومین جلسه کارگروه فرهنگی پدافند غیرعامل استان کرمانشاه در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ دی ماه به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، با حضور شهاب قربانی، مسئول دبیرخانه شورای پدافند غیرعامل استان، سایر مسئولین و اعضای کارگروه فرهنگی پدافند غیرعامل استان برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه به گزارش برنامه ها و همچنین برنامه ریزی ادارات در حوزه پدافند غبرعامل استان پرداخته شد.

در ابتدا شهاب قربانی، مسئول پدافند غیرعامل استان، ضمن تقدیر و تشکر از میزبانی و اقدامات اداره کل کتابخانه های عمومی استان در این حوزه، شرح وظایف کارگروه فرهنگی پدافند غیرعامل را قرائت و تشریح نمودند. ایشان طرف صحبت پدافند غیرعامل را تمامی اقشار جامعه بیان کرد.

وی ادامه داد: با توجه به مخاطراتی که در زمان حاضر نوجوانان و جوانان را تهدید می کند، توجه به این قشر در اولویت قرار دارد. ایشان بر شناسایی آسیب ها و ارائه راهکارهای جلوگیری از آن توسط ادارات عضو کارگروه تاکید ویژه داشت.

در ادامه هر کدام از اعضای کارگروه به گزارش و اقدامات خود در حوزه پدافند غیرعامل پرداخته و راهکارهایی با توجه به ماموریت سازمانی خود ارائه نمودند.

در پایان تعدادی از حاضرین در جلسه به بازدید بخشهایی از کتابخانه امیرکبیر پرداختند و با برنامه های فرهنگی این کتابخانه آشنا شدند.


 [PageVisit]