گزارش های تصویری
شنبه 29 مهر 1396 گزارش تصویری ازدوره «هم افزایی قصه گویی» ویژه کتابداران بخش کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه
اولین دوره «هم افزایی مهارت های قصه گویی» با حضور کتابداران بخش های کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، در روزهای 26 و 27 مهرماه در سالن همایش های کتابخانه عمومی امیرکبیر برگزار شد.
دوره هم افزایی قصه گویی   
1396/7/29 شنبه
9.jpg   
1396/7/29 شنبه
17.jpg   
1396/7/29 شنبه
25.jpg   
1396/7/29 شنبه

2.jpg   
1396/7/29 شنبه
10.jpg   
1396/7/29 شنبه
18.jpg   
1396/7/29 شنبه
26.jpg   
1396/7/29 شنبه

3.jpg   
1396/7/29 شنبه
دوره هم افزایی قصه گویی   
1396/7/29 شنبه
19.jpg   
1396/7/29 شنبه
هم افزایی قصه گویی   
1396/7/29 شنبه

4.jpg   
1396/7/29 شنبه
12.jpg   
1396/7/29 شنبه
20.jpg   
1396/7/29 شنبه
28.jpg   
1396/7/29 شنبه

5.jpg   
1396/7/29 شنبه
13.jpg   
1396/7/29 شنبه
هم افزایی قصه گویی   
1396/7/29 شنبه
29.jpg   
1396/7/29 شنبه

دوره هم افزایی قصه گویی   
1396/7/29 شنبه
14.jpg   
1396/7/29 شنبه
22.jpg   
1396/7/29 شنبه
30.jpg   
1396/7/29 شنبه

7.jpg   
1396/7/29 شنبه
15.jpg   
1396/7/29 شنبه
24.jpg   
1396/7/29 شنبه
32.jpg   
1396/7/29 شنبه

8.jpg   
1396/7/29 شنبه
دوره هم افزایی قصه گویی   
1396/7/29 شنبه

 [PageVisit]