فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها
کتابخانه های عمومی شهرستان جوانرود

جوانرود
کتابخانه عمومی امام خمینی (ره)
آدرس: خیابان فرهنگیان روبروی آموزش و پرورش
سال تاسیس: 1367
تلفن تماس: 8346230033  
کدپستی : 6798119187