فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها
ثلاث باباجانی

ثلاث باباجانی

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان ثلاث باباجانی 
کتابخانه عمومی طالقانی

آدرس: ثلاث باباجانی - بخش تازه آباد - خیابان شهید رجایی - تلفن تماس: 8346722248-
کد پستی: 6777134784


 
کتابخانه عمومی ملا محمد امین حسینی


آدرس: بخش  ازگله مجتمع اداری ازگله - طبقه همكف- تلفن تماس: 8346752039
کد پستی: 6776113378
 
کتابخانه عمومی شهید عارف فتاحی


آدرس :بخش تازه آباد- خیابان فاروق اعظم - تلفن : 8346725120- کد پستی: 6777116367