فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها
صحنه

صحنه

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان صحنه
 
1-کتابخانه عمومی اقبال لاهوری


آدرس: صحنه- شهرک شهید بهشتی- سال تاسیس: 1377 - تلفن تماس: 8348327009- کدپستی: 6746199665
 
2- کتابخانه عمومی شهید باهنر


آدرس: صحنه - بخش دینور- روستای کندوله- سال تاسیس: 1380- تلفن تماس: 8348642374
کد پستی: 6759118171
 
3- کتابخانه عمومی ابن سینا 


آدرس: شهرک امام خمینی بلوار کرمانشاه صحنه - سال تاسیس: 1352 - تلفن تماس: 8348322425
کد پستی: 6746171138
 
4- کتابخانه عمومی شهدای میانراهان


آدرس: صحنه - دینور - میانراهان ورودی شهرک - تلفن تماس:8348722500
کد پستی :6758153179

 
5- کتابخانه عمومی دانش


آدرس: روستای گاوکل- سال تاسیس: 1376- تلفن تماس: 8348352240
کد پستی: 6749671154
 
6- کتابخانه عمومی شهید جمالی 

آدرس:  بخش دينور - روستاي بالاجوب - تلفن تماس: 9188334247 - کد پستی: 6715675657